BIP Gminy Wizna

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. W przypadku kawalera i panny:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- dokumenty stwierdzające tożsamość* (do wglądu)
2. W przypadku osób rozwiedzionych:
- odpisy skrócone aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu,
- dokumenty stwierdzające tożsamość* (do wglądu),
3. W przypadku wdowców:
- odpisy skrócone aktu urodzenia,
- odpis aktu zgonu współmałżonka,
- dokumenty stwierdzające tożsamość* (do wglądu)
* W przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu.
4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zświadczenia o zdolności prawnej.
- dowody tożsamości (do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu – 84,00 zł,

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:
Wniosek do Sądu Rejonowego w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

Podstawa prawna:
Art. 1.paragraf 2 art.3-15 ustawy z dn.25.02.1963r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz.59 z późn.zmian.) oraz art.12, art.53-56 ustawy z dnia 29.09.
1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264, z późn.zmian. oraz art.10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz.U. z 1998r. Nr 51,poz.318).

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 21:16
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 21:21
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 959 razy