BIP Gminy Wizna

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. W przypadku panny i kawalera:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- dokumenty stwierdzające tożsamość *(do wglądu)
2. W przypadku osób rozwiedzionych:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu
- dokumenty stwierdzające tożsamość*(do wglądu)
3. W przypadku wdowców:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- odpis aktu zgonu współmałżonka
- dokumenty stwierdzające tożsamość*(do wglądu)

*W przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo
dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,

Do wglądu:
- Dowody tożsamości

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające
wstąpić w związek małżeński..

 

Podstawa prawna:
Art.1 paragraf 1, art.3-15 ustawy z dn.25.02.1963r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 1964r. Nr 9,poz.59 z późn.zmian.) oraz art.12, art.53-56 ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 z późn.zmian.)

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 21:05
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 21:09
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 728 razy