BIP Gminy Wizna

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKAMiejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający następujące dane:
a) imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe,
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, lub ostatni pobyt stały (w przypadku braku stałego zameldowania, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące),
c) numer PESEL,
d) imię i nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana,
e) uzasadnienie,
2. Do wniosku o zmianę imienia lub nazwiska dołącza się:
a) odpis zupełny aktu urodzenia,
b) odpis zupełny aktu małżeństwa
c) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
d) inne dokumenty uzasadniające wniosek.
3. Dowód osobisty – do wglądu.
4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.
5. Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Od zmiany nazwiska i imienia(imion) albo nazwiska lub imienia(imion) – 37,-zł

Odpisy aktów stanu cywilnego muszą być opłacone opłatą skarbową z wyjątkiem odpisów składanych w sprawie o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.

Opłacie skarbowej decyzje orzekające o przywróceniu nazwisk i imion, osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
1. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.
2. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje
opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny
zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
a) orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w
rodzinie zastępczej,
b) postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę
nazwiska lub imienia dziecka.
3. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie
zaznaczając w nim, o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy
nabytego).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z
2008r. Nr 220 poz. 1414). 

Pliki do pobrania:

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:23
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:25
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 810 razy