BIP Gminy Wizna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WIŹNIE

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WIŹNIE

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
1.Regulamin określa zasady funkcjonowania PSZOK w Gminie Wizna, przy ul. Szosa Białostocka 2.

2.Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

3.Trafiające do PSZOK odpady mogą pochodzić wyłącznie od mieszkańców Gminy Wizna.

4. Dostarczone przez mieszkańca (właściciela nieruchomości) odpady przyjmowane są nieodpłatnie w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Obowiązek transportu leży po stronie właściciela nieruchomości.
6. Odbiór odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

7. Do PSZOK nie wolno dostarczać odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej ani też rolniczej.

8. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony i dętki,
- chemikalia i inne odpady niebezpieczne,
- żarówki i świetlówki,
- gruz budowlany czysty,
- popiół.

9. W PSZOK nie przyjmuje się takich odpadów jak:
- opakowania po środkach ochrony roślin i ich pozostałości. Odpady te należy zwracać do punktów ich zakupu;
- odpady zawierających azbest;
- szyby samochodowe;
 - odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 - odpady w opakowaniach cieknących;
 - odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z prowadzonych działalności – wszelkie odpady w ilościach masowych;
 - odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza dostarczane w dużych ilościach;
 - zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane z nieruchomości przez firmy zajmujące się takimi pracami;
 - leki i artykuły medyczne. Odpady te zbierane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia, ul. Pl. Kpt Raginisa 31;
- baterie i akumulatory małogabarytowe. Pojemniki na te odpady znajdują się w 3 miejscach na terenie gminy: w Urzędzie Gminy oraz w budynkach szkół w Wiźnie (ul. Pl. Kpt. Raginisa 12) i w Rutkach (Rutki 2).

10.  Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.

11.  Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

12.  Mieszkaniec dostarczający odpady na PSZOK zobowiązany jest do:
- składania odpadów w sposób selektywny;
- składania odpadów w wyznaczone miejsca;
- zachowania porządku w trakcie i po zakończeniu swoich działań.

13.  Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
- stwierdzenia, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych do PSZOK;
- stwierdzenia, iż odpady nie są odpadami komunalnymi;
- niespełnienia przez odpad innych wymogów określonych w Regulaminie.

14.  Postanowienia końcowe:
- wszelkich informacji o pracy PSZOK można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Wizna osobiście lub telefonicznie;
- regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie dostępny jest na stronie internetowej http://bip.wizna.pl/ (zakładka Gospodarowanie odpadami);
- skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wizna. Uwagi można wnosić pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres: Urząd Gminy w Wiźnie, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna; tel. 86-2196018, fax: 86-2196056 (w godzinach pracy urzędu); e-mail: wizna@wizna.pl.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2013 12:06
Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2013 12:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1089 razy