BIP Gminy Wizna

ULOTKA INFORMACYJNA

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 r. w Gminie Wizna obowiązywać będą nowe zasady gospodarki odpadami. Gmina zapewni odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (instytucje i firmy, także te prowadzące działalność w budynkach mieszkalnych) zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów z dowolna firmą zajmującą się tego typu działalnością. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależnej od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych dotyczące nieruchomości zamieszkałych zostają rozwiązane z dniem 30 czerwca 2013 r. Właścicielom nieruchomości zamieszkałej, którzy nie złożą deklaracji, zostanie naliczona opłata na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy Wizna. Wysokość opłaty będzie stanowić iloczyn stawki wyjściowej (jak za odbiór odpadów niesegregowanych) i liczby osób zameldowanych. Opłatę wyliczoną w deklaracji należy bez wezwania wpłacać na rachunek bankowy UG Wizna w HEXA BANK Spółdzielczy o/Wizna nr: 22876210190027867220000020. Przypominamy o możliwość dokonania stałego zlecenia w bankach, do czego gorąco zachęcamy. Wpłat należy dokonywać miesięcznie, do końca miesiąca za dany miesiąc, np.: do końca lipca za lipiec, do końca sierpnia za sierpień itd. Pierwsza wpłata do końca lipca 2013 r. W przypadku nieuiszczania opłat złożona deklaracja będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wyliczane na podstawie ilości osób zamieszkujących daną posesję. Przyjęte stawki wynoszą: Nieselektywne gromadzenie odpadów komunalnych – 10 zł/os Selektywne gromadzenie odpadów komunalnych – 8 zł/osobę

Zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych są następujące:


1.  Częstotliwość wywozu, zarówno odpadów zmieszanych, jak i odpadów zebranych selektywnie wynosi raz na miesiąc.

2.  Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych będzie dostarczany mieszkańcom w formie ulotki. Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu będą dostępne na portalu internetowym Urzędu Gminy Wizna (www.wizna.pl), w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 86 2196018.

3.  Selekcja będzie odbywać się w systemie workowym. Worki do segregacji zapewnia firma odbierająca odpady, wg potrzeb mieszkańców. Przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych, firma zobowiązana jest do pozostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków, w ilości odebranych chyba, że właściciel zgłosi potrzebę dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Worki dostarczane są bezpłatnie.

4.  W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wiźnie przy ul. Szosa Białostocka 2 odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, akumulatory i inne odpady niebezpieczne oraz odpady budowlane (z robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do org. adm. architektoniczno-budowlanej). Odpady budowlane inne niż wymienione wyżej będą odbierane za dodatkową opłatą. Obowiązek transportu leży po stronie właściciela nieruchomości. Odbiór odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

5.  Odpady niebezpieczne (leki, baterie) przekazywać należy do punktów stacjonarnych:
-Leki i artykuły medyczne: Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Pl. Kpt. Raginisa 31;
-Baterie i akumulatory mało gabarytowe: Urząd Gminy Wizna, Pl. Kpt. Raginisa 35 Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie, ul. Pl. Kpt. Raginisa 12 Budynek Szkoły podstawowej w Rutkach, Rutki 2.

6.  Odpady „zielone” mogą być gromadzone w pojemniku na odpady zmieszane lub przekazane do PSZOK-u. Zachęcamy jednak do gospodarowania tymi odpadami we własnym zakresie w kompostownikach. Odpady „zielone" - roślinne to m.in.: - gałęzie drzew i krzewów, - liście, kwiaty i skoszona trawa, - trociny i kora drzew, - owoce, warzywa itp. Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych" - roślinnych: - kości, odchody zwierząt, - mięso i padlina zwierząt, - olej jadalny, - drewno impregnowane, - płyty wiórowe i MDF, - popiół z węgla kamiennego,

7.  Pozostałe odpady które nie da się zaliczyć do zaproponowanych należy umieszczać w koszu na odpady zmieszane.

8.  Należy dbać o należyte warunki sanitarne pojemników oraz o porządek wokół nich.

9.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany do informowania o zachodzących zmianach wpływających na wysokość opłaty w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany.

Pliki do pobrania: