BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Kramkowo, gm. Wizna

GMINA  WIZNA

GK.271.1.4.2018                                                                          Wizna, dnia  25.06.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Kramkowo, gm. Wizna”  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę –  P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża.

       Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

       W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
       1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
       2. Okres gwarancji – 40 % /max. 40 pkt/.

      Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 60 pkt.

Oferta nr 2
P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 55,33 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,33 pkt.

                                                                                                        WÓJT
                                                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 12:13
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 12:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 590 razy