BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/155/17 Rady Gminy Wizna z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wizna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXI/155/17
Rady Gminy Wizna
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wizna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 oraz 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289),po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują
  się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  1) odpady zmieszane, pozostałości po segregacji odpadów „u źródła”, popiół;
  2) papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, styropian opakowaniowy, opakowania 
      wielomateriałowe, tekstylia, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
      bioodpadów
  w każdej ilości.
 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych, indywidualnie dostarczanych przez właścicieli nieruchomości:
  1) odpady surowcowe w szczególności papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, styropian
      opakowaniowy, opakowania wielomateriałowe, tekstylia,
  2) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
  3) przeterminowane leki, chemikalia, żarówki i świetlówki,
  4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  6) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  7) zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym,
  8) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe.
 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w Wiźnie, przy ul. Szosa Białostocka 2, 18-430 Wizna, czynny w godz. 8.00-15.00.

§ 2. 1.W przypadku deklarowania gromadzenia odpadów w sposób selektywny, przez właścicieli nieruchomości, lecz w praktyce nie realizowania segregacji odpadów lub segregowania odpadów niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna, odpady traktowane będą jako odpady zmieszane.

 1. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w ww. Regulaminie.
 2. Wyposażenie nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązku właściciela nieruchomości, nie jest to część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
 3. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości otrzymują worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bez ograniczeń.
 4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot odbierający odpady wyłoniony przez Gminę.
 5. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych odbywać się będzie z częstotliwością:
  1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady biodegradowalne z
      terenu nieruchomości – co najmniej 1 raz w miesiącu, zaś w okresie letnim – maj-wrzesień, co
      najmniej 2 razy w miesiącu;
  2) selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale i opakowania materiałowe – 1 raz na miesiąc;
  3) selektywnie zebrane papier, tektura i szkło – 1 raz na kwartał.

§ 3.1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
         1) zgłoszenie winno zawierać dane identyfikacyjne nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie oraz opis
             niewłaściwego świadczenia usług;
         2) zgłoszenie może zostać przekazane pisemnie (na adres Urzędu Gminy Wizna), faksem lub
            telefonicznie (nr 86 219 60 18 wew. 11) oraz pocztą elektroniczną (na adres odpady@wizna.pl).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 5.Traci moc uchwała nr XV/77/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wizna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                   Jarosław Łuba