BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXI/154/17 Rady Gminy Wizna z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wizna

UCHWAŁA Nr XXXI/154/17
Rady Gminy Wizna
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wizna

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wizna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości składają deklarację, o której mowa w §1, Wójtowi Gminy Wizna w terminie:
       1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
       2) 14 dni od powstania na danej nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej   
           nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pierwszych odpadów,
       3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany danych będących 
           podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, posiadaczy samoistnych oraz inne jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3.  Deklarację należy składać do Urzędu Gminy Wizna, Pl. Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.
§ 4.  Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków elektronicznych.

 1. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w §2 określa się jako format danych XML,lub w postaci załącznika PDF.
 2. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w §2 drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą platformy ePUAP.
 3. Deklaracja, o której mowa w §2, przesyłana za pośrednictwem środków elektronicznych musi być opatrzona:
  1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
      certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z
      2013 r., poz. 262 z późn. zm.),
  2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego
      2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz.
      1114 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIII/112/16 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wizna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania załącznika nr 1 od 1 października 2017 r, zaś załącznika nr 2 od
1 stycznia 2018 r.

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                   Jarosław Łuba

Pliki do pobrania: