BIP Gminy Wizna

UCHWAŁA NR XXXI/151/17 Rady Gminy Wizna z dnia 3 sierpnia 2017r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna

UCHWAŁA NR XXXI/151/17
Rady Gminy Wizna
z dnia 3 sierpnia 2017r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wizna uchwala,co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Wizna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Wizna z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                 Jarosław  Łuba

Pliki do pobrania: