BIP Gminy Wizna

Informacja o osiągniętych poziomach w 2016 roku

        W marcu 2017 r., Wójt Gminy Wizna sporządził sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016.
Na podstawie tego dokumentu, informujemy o osiągnięciu poziomów wymaganych rozporządzeniami:

  • Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012, poz. 676);
  • Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).

Uzyskane wskaźniki kształtują się następująco:
1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł - TR = 0,00 %

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1
                                                                                                                                                                  do rozporządzenia
                                                                                                                                                                  Ministra Środowiska
                                                                                                                                                                  z dnia 25 maja 2012 r.
                                                                                                                                                                  (poz. 676)
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

TR 2016 < 45%   - poziom osiągnięty
2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięto na poziomie - Ppmts = 37,78 %

                                                                                                                                                                  Załącznik
                                                                                                                                                                  do rozporządzenia
                                                                                                                                                                  Ministra Środowiska
                                                                                                                                                                  z dnia 14 grudnia 2016 r.
                                                                                                                                                                  (poz. 2167)
Tab. 1.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Ppmts 2016 > 18 %   - poziom osiągnięty
3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł - Pbr = 86,48 %

                                                                                                                                                                 Załącznik
                                                                                                                                                                do rozporządzenia
                                                                                                                                                                Ministra Środowiska
                                                                                                                                                                z dnia 14 grudnia 2016 r.
                                                                                                                                                                (poz. 2167)

Tab. 2.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Pbr 2016  > 42 %   - poziom osiągnięty