BIP Gminy Wizna

UCHWAŁA NR XV/77/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wizna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

        2. Określa się następujący zakres świadczenia usług odbioru zbieranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1)  z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów komunalnych:
         a) pozostałości po segregacji odpadów, odpady zmieszczone wraz z odpadami kuchennymi i zielonymi ulegające biodegradacji, popiół;
         b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, styropian opakowaniowy, opakowania wielomateriałowe, tekstylia,

w każdej ilości.

2)  z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, odbierane będą w ilościach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości, rodzaje odpadów takie jak wymienione w pkt. 1.

  1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych, indywidualnie dostarczanych przez właścicieli nieruchomości:

1) odpady zielone ulegające biodegradacji,
2) odpady surowcowe w szczególności papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, styropian opakowaniowy, opakowania wielomateriałowe, tekstylia,
3) przeterminowane leki,chemikalia, żarówki i świetlówki,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe,
7) zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym,
8) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe

  1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w Wiźnie, przy ul. Szosa Białostocka 2, 18-430 Wizna, czynny w godz. 8.00-15.00.

§ 2.1.W przypadku deklarowania gromadzenia odpadów w sposób selektywny, przez właścicieli nieruchomości, lecz w praktyce nie realizowania segregacji odpadów lub segregowania odpadów niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna, odpady traktowane będą jako odpady zmieszane.

  1. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w ww. Regulaminie.
  2. Wyposażenie nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązku właściciela nieruchomości, nie jest to część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
  3. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości otrzymują worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bez ograniczeń.
  4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot odbierający odpady wyłoniony przez Gminę.
  5. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych odbywać się będzie z częstotliwością określoną w Regulaminie.

§ 3.1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

1) zgłoszenie winno zawierać dane identyfikacyjne nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie oraz opis niewłaściwego świadczenia usług:

2) zgłoszenie może zostać przekazane pisemnie (na adres Urzędu Gminy Wizna), faksem (na nr 86 219 60 18) oraz pocztą elektroniczną (na adres wizna@wizna.pl).

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 5.Traci moc uchwała nr XXII/110/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                    Jarosław Łuba