BIP Gminy Wizna

UCHWAŁA NR XV/76/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6l. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Ustala się, iż właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Wizna uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 25 danego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy.
       2.Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza za każdy rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą ratę w terminie do dnia 25 czerwca, a drugą do dnia 25 września danego roku, którego obowiązek opłaty dotyczy.
       3.Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2 uiszczają opłatę bez wezwania na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Wizna.
       4.Wysokość stawki opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 określają odrębne uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3.Traci moc uchwała nr XXII/109/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała XXX/150/13 Rady Gminy Wizna z dnia 13 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                    Przewodniczący Rady  
                                                                                                          Jarosław Łuba