BIP Gminy Wizna

UCHWAŁA NR XV/73/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie:Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wizna uchwala,
co następuje:

 § 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Wizna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

 § 3. Traci moc uchwała nr XXIV/121/13 Rady Gminy Wizna z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                         Przewodniczący Rady                                                                                                                                                Jarosław Łuba

Pliki do pobrania: