BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/15/02

z dnia: 23 grudnia 2002 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r.Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683) uchwala się ,co następuje:
§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty stanowiące własność ( współwłasność) gminy,
o ile nie są w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
2) budynki i grunty stanowiące własność , będące w posiadaniu lub trwałym
zarządzie: straży pożarnej, klubów sportowych, instytucji kultury,
3) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi niepubliczne i
rowy będące w posiadaniu rolników,
6) budynki mieszkalne podatników i osób fizycznych położone na użytkach
rolnych.

2.Zwolnienia , o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIX /165/01 Rady Gminy Wizna z dnia
30 listopada 2001 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:18
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1667 razy