BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 Wójta Gminy Wizna

z dnia: 28 września 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. Ogłasza się III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN o numerze rejestracyjnym BLM A454, stanowiącym własność Gminy Wizna.

 § 2. Ustala się termin przetargu (otwarcie ofert) na dzień 09października 2015 r., godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, przy ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, pok. nr 12, II piętro.

 § 3. W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
1) Józef Gawroński – Przewodniczący Komisji;
2)  Elżbieta Stankiewicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3)  Artur Szulc – Członek Komisji;
4)  Radosław Struczyński – Członek Komisji.

 § 4. Komisja rozwiązuje się po rozstrzygnięciu przetargu.

 § 5. Ogłoszenie o przetargu umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna oraz na stronie internetowej urzędu.

 § 6.
1) 
Wzór treści ogłoszenia stanowi załącznik nr 1,
2)  Wzór treści oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 2,
3)  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3,
4)  Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 4.

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 wrz 2015 14:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 667 razy