BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XX/77/04

z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Wizna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz 717, 162, poz 1568, / u c h w a l a się , co następuje :

§ 1

Odwołuje się na wniosek Wójta Gminy Wizna Panią Beatę Korwek ze stanowiska Sekretarza Gminy w związku ze złożeniem rezygnacji.

§ 2

Stosunek pracy zostanie rozwiązany na postawie porozumienia stron
z dniem 30 kwietnia 2004r.

§ 3

Odpis uchwały dostarczyć Pani Beacie Korwek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 maj 2004 14:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1705 razy