BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XX/76/04

z dnia: 28 kwietnia 2004r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna Pana Jana Olszewskiego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,
Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, ), oraz § 95 ust.1 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Nr VII/43/03
w sprawie statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 47, poz. 1021 )
i w związku z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003roku
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33,poz.264 ze zmianą z 2004r. Dz. U. Nr 47,poz.448 ) u c h w a l a się, co następuje:
§ 1

Przyznaję się Wójtowi – Janowi Olszewskiemu następujące wynagrodzenie
miesięczne:
1.XX kategorię zaszeregowania i miesięczną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie: 3.400,00zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta
00/100 ),
2.dodatek funkcyjny w kwocie: 1.030,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzy-
dzieści 00/100 ),
3.dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie: 680,00zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt 00/100 ),
4.dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1.107,50zł (słownie złotych: jeden
tysiąć sto siedem 50/100 ).
§ 2

Traci moc uchwała Nr V/29/03 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta.






§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 maj 2004 14:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1817 razy