BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 21/15 Wójta Gminy Wizna

z dnia: 08 maja 2015r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej 5.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 z późn. zm.), a także § 3 pkt 6 Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, Wójt Gminy Wizna zarządza, co następuje:

§1

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
    Przewodniczący: Stankiewicz Elżbieta
    Członkowie:  Gawroński Józef
                       Detkiewicz Renata
                       Szulc Artur
                       Struczyński Radosław

2.  Komisja przeprowadzi nieograniczony pisemny przetarg na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej  5.

 

§2

Do zadań komisji należy w szczególności:
1. Opracowanie regulaminu przetargu.
2. Poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzenia przetargu.
3. Sporządzenie protokołu z przetargu.

 

§ 3

Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 13/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej  5.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                    WÓJT
                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 maj 2015 08:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 745 razy