BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 63 / 04

z dnia: 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 39.215,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.287,- zł.
rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie o kwotę 3.287,- zł

dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 35.928,- zł;

rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.662,- zł w tym:
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie o kwotę 3.200,- zł
§ 6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie o kwotę 6.462,- zł

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie o kwotę 26.266,- zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.215,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.287,- zł.
rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.505,- zł;
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.232,- zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 550,- zł

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 35.928,- zł;
rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.662,- zł w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 768,- zł;
§ 4010 - wynagrodzenia pracowników o kwotę 2.032,- zł;
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 350,- zł;
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,- zł;
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.462,- zł;

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ - 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 26.266,- zł.

3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach danego działu na kwotę 11.900,- zł.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 6. 159. 801,- zł
WYDATKI – 6. 551. 150,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 maj 2004 08:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1630 razy