BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XIX/72/04

z dnia: 17 marca 2004r.
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:
§ .1Przyjąć Statut Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ .2Wyznaczyć Pana Jacka Piorunka i Pana Sławomira Abramowicza jako dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Związku.
§ .3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .4Traci moc uchwała Nr XIV/61/03 Rady Gminy Wizna z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
§ .5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 kwi 2004 07:38
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1761 razy
Ilość edycji: 1