BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr I / 3 / 02

z dnia: 19 listopada 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Na podstawie art18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany z 2002r Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558 ) oraz art. art. 109, 111 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.1014,
z późniejszymi zmianami) RADA GMINY WIZNA uchwala, co następuje :


§ 1.


Z w i ę k s z a się dochody budżetowe o kwotę 118.000,- zł
w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 – subwencje ogólne o kwotę 118.000,- zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 118.000,- zł
w następującym dziale klasyfikacji budżetowej

dział 801 –OSWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 118.000,- zł.

4. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :

DOCHODY – 6. 756.947,- ZŁ
WYDATKI - 8.033.975,- ZŁ

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WIZNA

ZARZECKA GRAŻYNA
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 mar 2004 17:14
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1736 razy