BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 5/2013

z dnia: 3 czerwca 2013roku
w sprawie: przyjęcia procedury realizacji projektu „Remont placu targowego przy ul. Plac Kapitana Raginisa w Wiźnie”

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 / zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuję procedurę wdrażania projektu „Remont placu targowego przy ul. Plac Kapitana Raginisa w Wiźnie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Za prawidłowe przestrzeganie procedury odpowiedzialni są pracownicy wyznaczeni do realizacji projektu.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

1
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 sie 2013 14:49
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1104 razy