BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/70/04

z dnia: 5 lutego 2004 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w m. Wizna przy szosie Łomża – Białystok
Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Ulicy położonej na obszarze m. Wizna oznaczonej na szkicu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Szosa Białostocka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 13:48
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1516 razy