BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/77/12 RADY GMINY WIZNA

z dnia: 28 marca 2012r.
w sprawie: w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wizna 2012 rok.

Na podstawie art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 w związku z art. 18  ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r.  Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, Rada Gminy Wizna uchwala co następuje:

§1

Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wizna na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 15 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego.

   Przewodniczący Rady
   Danuta Trepanowska

 
Załącznik
do uchwały Nr XV/77/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 marca 2012r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wizna na 2012 rok.

Celem wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi'' jest:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wizna.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację psów.
4. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowanie zwierząt.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wizna.
6. Transport odłowionych zwierząt do schroniska.

Wykonawcami programu są:
1.  Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Wiźnie.
2. Policja, Straż Pożarna, Stowarzyszenie i Fundacje, których statutowym celem jest  ochrona zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.
3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska

Podstawa prawna do działań Gminy:
• Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 2001r.)
• Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt  (Dz. U. Nr 116, poz. 753)
• Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm z 2005 r.)

1. Działania dotyczące bezdomnych psów
Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na:
1.Wyłapywaniu psów bezdomnych lub zagubionych przez właścicieli.
2. Umieszczenie psów w schronisku.
3. Poszukiwanie dotychczasowego właściciela psa.
4.Zawarciu umów przez Gminę Wizna z lekarzami weterynarii na wykonanie zabiegów sterylizacji. Dofinansowanie (np. 40% wysokości przeprowadzonego zabiegu) w ilości max. 2 sztuki zwierząt dla jednego gospodarstwa domowego rocznie. Do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
5.Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela lub przy współudziale Gminy dla osób które złożą stosowne zaświadczenie o niskich dochodach, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

2.  Działania dotyczące bezdomnych kotów
Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na:
1.  Wyłapywaniu, przeprowadzenie kastracji/sterylizacji i wypuszczeniu na wolność

3.  Inne przedsięwzięcia
•  Zostanie podpisana umowa z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę nad zwierzętami, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych.
•  Zostało wyłonione gospodarstwo rolne, do którego zostaną skierowane zwierzęta gospodarskie  adres: Wizna ul. 1000 lecia 6
•  Propagowanie zastosowanych rozwiązań w mediach (strona internetowa Urzędu Gminy)
•  Współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt („Fundacja Zwierzęta i my'')
•  Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzenia  zabiegów sterylizacji psów.Zabiegi te zapobiegną nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych
•  Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką.

Program realizowany będzie z funduszy Gminy Wizna zapisanych w budżecie Jednostki na rok 2012 w kwocie 9000 zł.

Sterylizacja suczek wiejskich i kotów


2000

 

Odławianie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku


6000

 

Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych


Według zapotrzebowania

 

Utrzymanie odebranych zwierząt gospodarskich


Według zapotrzebowania

 

pozostałe


1000

 

Wizna, 14.03.2012 r.                                                             
                                                              Przewodniczący Rady
                                                              Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2012 11:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 970 razy