BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/25/02

z dnia: 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów dojazdu sołtysom Gminy Wizna
Na podstawie art.37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 / u c h w a l a się , co następuje :
§ 1

Ustala się kwotę 20,00zł jako zryczałtowaną dietę dla sołtysów Gminy Wizna za udział w sesjach Rady Gminy, obejmującą również zwrot kosztów dojazdu na sesję i z powrotem.

§ 2

Traci moc uchwała Nr V/26/99 Rady Gminy z dnia 12 lutego 1999roku w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom Gminy Wizna zmieniona uchwałą nr XVIII/96/2000 z dnia 30 lipca 2000r., zmieniona uchwałą nr XXV/142/01 z dnia 25 kwietnia 2001r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 14:47
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1673 razy