BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/105/12

z dnia: z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

§ 1. 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wizna w następującej wysokości:

1)  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 561 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 677 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1014 zł ;

2) od samochodow ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 572 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 688 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1106 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczlną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 451 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1045 zł,

b) równej i wyższej niż 30 miejsc – 1463 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/56/11 Rady Gminy Wizna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   Danuta Trepanowska

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

 do Uchwały Nr XXI/105/12

 Rady Gminy Wizna

                                                                                                                        z dnia 30 października 2012 roku

          STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8 PKT 2 USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

 (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Dwie osie


 


 


 


12


13


1052


1286


13


14


1169


1403


14


15


1344


1461


15


 


1507


1650


Trzy osie


 


 


 


12


17


1344


1695


17


19


1461


2046


19


21


1695


2221


21


23


1870


2339


23


25


2104


2455


25


 


2280


2530


Cztery osie i więcej


 


 


 


12


25


1988


2221


25


27


2104


2339


27


29


2221


2455


29


31


2339


2816


31


 


2339


2816

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Wizna

 z dnia 30 października 2012 roku                                                                                                                                    

                                                                                                 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Dwie osie


 


 


 


12


18


1408


1529


18


25


1650


1859


25


31


1705


1991


31


 


2078


2225


Trzy osie i więcej


 


 


 


12


40


1782


2090


40


 


2365


 

2926

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

        Danuta Trepanowska

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Wizna

z dnia 30 października 2012 roku

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art.8 pkt.6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Jedna oś


 


 


 


12


18


572


693


18


25


660


825


25


 i powyżej


748


968


Dwie osie


 


 


 


12


28


814


1265


28


33


1199


1419


33


38


1375


1595


38


 i powyżej


1628


1951


Trzy osie i więcej


 


 


 


12


38


1320


1540


38


 i powyżej


1584


1705

 

 

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                   Danuta Trepanowska

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2012 09:33
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 871 razy