BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/101/12 Rady Gminy Wizna

z dnia: z dnia 30 października 2012r.
w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 44 ust.3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się co następuje:

§1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się formę ochrony 2 drzew gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata) uznanych za pomnik przyrody,  należących do alei lipowej przy drodze powiatowej Bożejewo -Janczewo o obwodach pni 350cm i 265cm. Drzewa rosną  w Starym Bożejewie na działce o nr 530 stanowiącej własność Skarbu Państwa, pod zarządem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§2. Uzasadnienie zniesienia formy ochrony przedstawione jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§4. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 Przewodniczący Rady
 Danuta Trepanowska

 

 Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/101/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 października 2012r.

                                     Uzasadnienie 
Aktem prawnym regulującym obecne cel, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2009r. Nr 151, poz.1220). Z godnie z art. 44 ust. 3, 3a, 4 w/w ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu, na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienie formy ochrony dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały w oparciu o uzgodnienia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Uzyskanie zgody na wycięcie chronionego drzewa a tym samym usunięcie powodowanego przez to drzewo zagrożenia wiąże się z koniecznością zniesienia ochrony pomnikowej z drzewa.
Celem niniejszej uchwały Rady Gminy, w związku  z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia  6.09.2012r. O wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z pasa drogowego jest zdjęcie ochrony pomnikowej z 2 lip o obwodzie pnia  350cm, i 265cm rosnących w alei  w Starym Bożejewie przy drodze powiatowej Bożejewo -Janczewo na działce o nr 530.
Aktem tworzącym formę ochrony przyrody jest Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego nr 54/82 z dnia 26.10.1982r.
Wymienione pomniki przyrody to drzewa wyrastające z jednego pnia, rozwidlające się na poziomie terenu. Jedna odnoga została wyłamana przez wiatr druga nachylona jest w kierunku drogi i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W odniesieniu do w/w  drzew zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione, ponieważ straciły one swoje walory jako pomniki przyrody a podejmowanie prac leczniczo- pielęgnacyjnych byłoby z punktu widzenia przyrodniczego i finansowego niecelowe jednocześnie stwarzają realne zagrożenie dla ruchu drogowego.
Zgodnie z art. 44 ust.1 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Wprowadzenie wszelkich zmian, w tym przypadku usunięcie w/w drzew również dokonuje powyższy organ , w drodze uchwały Rady Gminy, po wcześniejszych uzgodnieniach z właściwym dyrektorem ochrony środowiska, zgodnie z art. 44 ust.3 i 3a w/w ustawy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały zmniejszy liczbę drzew objętych ochroną pomnikową w Gminie Wizna  o dwie sztuki.
W świetle obowiązujących przepisów zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody , lub w razie konieczności  realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Powyższa zmiana nie spowoduje żadnych skutków społecznych i gospodarczych.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2012 11:27
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 911 razy