BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA nr XXII/111/12 Rady Gminy Wizna

z dnia: z dnia 5.12.2012r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:


§ 1


 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wizna, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do konca lutego 2013r.


§ 3

Deklaracje należy składać do Urzędu Gminy w Wiźnie Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


       Przewodniczący Rady
      Danuta Trepanowska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2012 09:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 845 razy