BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 50/12

z dnia: 11 stycznia 2012r
w sprawie: wykonywania zadań obronnych w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.  Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz.1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz.1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427, Nr 240, poz.1601, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 oraz Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109, Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie Wizna
w 2012 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników referatów i dyrektorów jednostek nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w §1.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wizna.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od daty podpisania.

Wójt Gminy Wizna 
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 sty 2012 13:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 916 razy