BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/02

z dnia: 12 grudnia 2002 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :
§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady III sesji Rady Gminy w sprawach :

1/okreslenia stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnień w tym podatku,
2/ ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności,
3/ określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
4/ okreslenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomosci oraz
wzoru formularza informacji o nieruchomosci i informacji o gruntach wraz z
załącznikiem
5/ zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz
organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich,
6/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości
jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna,
stanowiące załączniki 1- 6 do niniejszego zarządzenia
§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt. 1- 5wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
oraz głównego księgowego szkoły do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały pkt. 6.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionej w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 13:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1657 razy