BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/09

z dnia: z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie: ustalenia regulaminu pracy.

                Na podstawie art.104² §2 Kodeksu pracy (Dz. U.z  1998r. Nr 21, poz.94 z późń. zm.) z a r z ą d z a m  co następuje:

 

 § 1

 

Ustalam regulamin pracy w Urzędzie Gminy Wizna stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Traci moc zarządzenie Nr 2/2001 Wójta Gminy Wizna z dnia 13 lutego 2001r.w sprawie ustalenia regulaminu pracy.

 

§ 3

 

Regulamin  wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

                                                                        Wójt

                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik do zarządzenia Nr 9/09 Wójta Gminy Wizna dnia 26 czerwca 2009r.

 

 

REGULAMIN PRACY

URZĘDU GMINY WIZNA

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

1.      Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek w pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Urzędu Gminy Wizna zwanego dalej Pracodawcą oraz pracowników.

2.      W zakresie wskazanym w ust. 2 Regulamin w szczególności określa:

1)      obowiązki Pracodawcy,

2)      obowiązki pracowników,

3)      zasady i tryb postępowania w zakresie obowiązku dyscypliny pracy,

4)      wymiar, system i rozkład czasu pracy,

5)      sposób usprawiedliwienia spóźnień i nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy,

6)      termin, miejsce i czas wynagrodzenia za pracę organizację pracy warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w materiały, a także odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej,

7)      obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

8)      system kontroli wewnętrznej.

 

§ 2.

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę, bez                  względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz rodzaj pracy i wymiar czasu pracy.

 

Rozdział II.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

§ 3.

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:

1)     szanować godność i inne dobra osobiste pracowników,

2)     traktować równo mężczyzn i kobiet, stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

3)     powstrzymywać się od jakiekolwiek dyskryminacji, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne czy religijne, bądź przynależność związkową pracowników,

4)     zapewnić pracownikom pracę zgodnie z treścią stosunku pracy,

5)     zaznajomić pracowników z zakresem ich uprawnień i obowiązków, sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku oraz podległością służbową,

6)     wskazać pracownikom miejsce pracy oraz dostarczyć im koniecznych instrukcji, materiałów i urządzeń pracy,

7)     organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników właściwych efektów i jakości pracy, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,

8)     informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

9)     zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników z zakresu bhp,

10) organizować wymagane badania lekarskie pracowników,

11) dostarczyć nieodpłatnie pracownikom przysługujące im środki higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego,

12) wypłacać terminowo i prawidłowo wynagrodzenie za pracę,

13) ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

14) wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego.

 

Rozdział III.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 4.

1.      Pracownicy zobowiązują się do wykonywania na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem pracy określonego rodzaju w ramach stosunku pracy, który wiąże ich z pracodawcą.

2.      Pracownicy są zobowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy o ile i nie są sprzeczne z prawem.

3.      Pracownicy są  zobowiązani zwłaszcza:

1)      przestrzegać  regulamin pracy i ustalony porządek,

2)      przestrzegać czas pracy,

3)      przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe,

4)      dbać o dobro pracodawcy i chronić jego mienie,

5)      zachować trzeźwość w pracy,

6)      zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

7)      przestrzegać tajemnicę służbową określono w odrębnych przepisach,

8)      przestrzegać zasady współżycia społecznego.

 

§ 5.

Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy służbowej pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.

 

§ 6.

1.      Pracownicy są obowiązani do wykonywania każdej zleconej im pracy, odpowiadającej posiadanym przez nich kwalifikacjom zawodowym i nie wykraczającym poza wynikające z treści stosunku pracy, chyba, że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwierdzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, bądź też wykonanie pracy narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego.

2.      Jeśli wymagają tego potrzeby Pracodawcy pracownik może być zobowiązany do wykonywania zleconej im pracy innej niż wynikającej z treści stosunku pracy, w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy w roku kalendarzowym pod warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia, odpowiada kwalifikacjom posiadanym przez pracowników i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

3.      W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia albo ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy, pracownicy mogą być zobowiązani do wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i pełnienia dyżurów.

 

§ 7.

     W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:

1)     zwrócić  Pracodawcy otrzymane materiały oraz urządzenia pracy, odzież roboczą i ochronną,

2)     rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,

3)     przedłożyć książeczkę ubezpieczeniową celem dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy.

 

§ 8.

1.      Pracowników kierujących komórkami organizacyjnymi pracodawcy obciążają odpowiednio obowiązki wynikające z § 4 – 7 regulaminu pracy, wyżej wymienieni są zobowiązani do:

1)      kierowania, koordynowania i kontrolowania podległych im pracowników,

2)      właściwego organizowania pracy podwładnych,

3)      sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w kierowanej komórce organizacyjnej,

4)      organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

5)      dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

6)      zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

7)      dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i urządzeń oraz o sprawność  środków ochrony zbiorczej,

8)      egzekwowania i przestrzegania przez podwładnych przepisów i zasad bhp,

9)      zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad podwładnymi,

10)  zapewnienie równomiernego obciążenia pracą w okresie zastępstw nieobecnych w pracy podwładnych,

11)  wyznaczenie zastępstwa w okresie własnej nieobecności w pracy.

 

§ 9.

Do rażących naruszeń przez pracowników ustalonego w zakładzie pracy porządku i dyscypliny pracy, uzasadniających zastosowanie odpowiednich sankcji prawa pracy, zwolnienia dyscyplinarnego nie wyłączając, należą w szczególności:

1)     złe i niedbałe wykonanie pracy,

2)     wykonywanie, bez zezwolenia przełożonych, prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

3)     nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

4)     stawianie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywanie alkoholi w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy,

5)     niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonych,

6)     nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

7)     zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

8)     niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,

9)     nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

Rozdział IV.

WYMIAR, SYSTEMY I ROZKŁAD CZASU PRACY

 

§ 10.

1.      Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w godzinach pracy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonania pracy oraz czasu wykonywania pracy godzinami pracy.

2.      Czasem dyżuru jest czas gotowości do pracy po godzinach pracy z wyłączeniem dyżurów pełnionych pracowników w domu.

 

§ 11.

       Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na prace zawodową.

 

§ 12.

1.      Czas pracy pracowników nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin, a pozostałych pracowników 42 godzin ma tydzień.

2.      Praca w godzinach nie przekraczających norm określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3.      Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

 

§ 13.

1.      U pracodawcy obowiązuje jedno zmianowy system czasu pracy z zastrzeżeniem ust.3.

2.      Czas pracy pracowników administracji wynosi 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w  godzinach od 730 do godz. 1530.

3.      Pracowników zatrudnionych na stanowiskach konserwatorów w OSP na terenie Gminy obowiązuje równoważny czas pracy.

§ 14.

Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu czasu pracy określonego w § 13 wobec poszczególnych pracowników, albo ustalić dla nich rozkład czasu pracy.

1.      Postanowienia § 13 i 14 ust. 1 nie stosuje się wobec pracowników, których czas pracy jest określony wymiarem działań.

2.      Zadaniowy czas pracy wobec poszczególnych pracowników ustala Pracodawca zgodnie z treścią nawiązanych z nimi stosunków pracy.

 

§ 15.

1.      Pracownikom przysługuje wliczana w czas pracy 15-minutowa przerwa.

2.      Czas trwania przerwy ustalają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w porozumieniu z Wójtem biorąc pod uwagę postulaty pracowników.

 

§ 16.

      Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 4 dni tzw. urlopu na żądanie

      udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Urlop ten nie przechodzi

      w razie nie wykorzystania na rok następny.

 

§ 17.

1.  Ewidencję czasu pracy pracowników w godzinach nadliczbowych oraz niedzielę i  

     święta prowadzi sekretarz gminy.

2.  Pracownikowi za prace wykonywaną w godzinach nadliczbowych oraz w niedzielę

     i święto przysługuje , według jego wyboru wynagrodzenie albo czas wolny.

3.  Zasady wynagradzania , sposób i tryb udzielania wolnego, a także dodatkowego

   wynagrodzenia za pracę nocy regulują odpowiednie przepisy kodeksu pracy.

 

 

Rozdział V.

PORZĄDEK I ORGANIZACJA PRACY

 

§ 18.

1.      Przybycie do pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2.      Listę obecności wykłada i kontroluje prawidłowe jej wypełnienie pracownik zatrudniony na stanowisku d.s. organizacyjnych.

3.      Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny sposób, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniające zastosowanie sankcji przewidzianych prawem pracy z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

 

§ 19.

Pracownicy są obowiązani stawiać się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdować się na stanowisku pracy w gotowości do pracy.

 

§ 20.

1.      Po zakończeniu pracy pomieszczenie należy zamknąć na klucz, po uprzednim wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zamknięciu okien i sprawdzeniu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

2.      Klucze od pomieszczeń przechowywane są wyłącznie w pokoju Nr 6 w budynku.

 

§ 21.

1.      Pracownicy są zobowiązani do utrzymania na stanowisku pracy porządku i czystości.

2.      Czyszczenie maszyn, urządzeń i narzędzi oraz porządkowanie stanowiska rozpoczyna się na krótko przed zakończeniem pracy, zgodnie z poleceniami przełożonych.

3.      Akta zakładowe, materiały i urządzenia pracy oraz środki czystości indywidualnej, odzieży i obuwia winny być po godzinach pracy przechowywane w szafkach bądź zamykanych pomieszczeniach albo w innych miejscach wskazanych przez przełożonych.

4.      Zabrania się przechowywania w szafkach, szafach w biurkach i innych miejscach nie przeznaczonych specjalnie do tego celu wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe (benzyn, spirytusu, innych materiałów łatwopalnych).

5.      Pojazdy służbowe należy parkować w wydzielonych miejscach ustalonym przez Pracodawcę. .

 

§ 22.

1.      Wydanie pracownikom materiałów i urządzeń pracy koniecznych do wykonania pracy jest ewidencjonowane. Za ewidencje odpowiedzialni są bezpośrednio przełożeni.

2.      Pracownicy są zobowiązani rozliczać się z pobranego sprzętu i materiałów

3.      Pracownicy są odpowiedzialni za należyte przechowywanie pobranego sprzętu i materiałów oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu pracownik niezwłocznie zgłasza przełożonemu.

4.      Wynoszenie sprzętu i materiałów poza teren zakładu bez pisemnego zezwolenia przełożonego, jak też używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

 

§ 23.

1.      Na terenie zakładu poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać

1)      Wójt Gminy,

2)      Sekretarz, Skarbnik Gminy, Kierownik USC, Kierownik OPS,

3)      kierowcy, na podstawie ważnej karty drogowej,

4)      pracownicy odbywający dyżur i zatrudnieni w godzinach nadliczbowych lub w ramach prac zleconych,

5)      inni pracownicy za zgoda Sekretarza Gminy.

2.      Czas przebywania poza normalnymi godzinami pracy na terenie zakładu osób wymienionych w ust. 1 pkt. 2-5 pracownicy odnotowują w rejestrze znajdujących się u sekretarza gminy.

 

§ 24.

Urządzenie przez pracowników jakichkolwiek spotkań towarzyskich i okolicznościowych na terenie zakładu pracy jako zabronione.

 

§ 25.

1.      W zakładzie pracy obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom wydanym przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

2.      W razie wydania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla, pracownik który takie polecenia otrzymał, jest obowiązany je wykonać po zawiadomieniu swego bezpośredniego przełożonego, o ile jest taka możliwość.

 

Rozdział VI.

SPOSÓB USPRAWIEDLIWIANIA SPÓŹNIEŃ I NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ UDZIELANIA ZWOLNIEN OD PRACY

 

§ 26.

1.      Pracownik powinien uprzedzić  bezpośredniego przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, przekazując informacje dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy d.s. organizacyjnych lub bezpośredniemu przełożonemu.

2.      W razie nie stawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracownika zatrudnionego na stanowisku d.s. organizacyjnych lub bezpośredniego przełożonego o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności .

3.      Zawiadomienie o jakim mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, a także w inny sposób pozwalający aby oświadczenie dotarło do zakładu pracy przy czym za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4.      Niedotrzymanie terminu o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.

 

§ 27.

1.      Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy, przedstawiając swemu przełożonemu lub pracownikowi zatrudnionego na stanowisku pracy d.s. organizacyjnych dowody usprawiedliwiające spóźnienie.

2.      Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy, lub spóźnienie do pracy za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje bezpośrednio przełożony.

3.      Spóźnienia i nieobecności w pracy podlegają ścisłej ewidencji, prowadzonej przez pracownika zatrudnionego na stanowisku d.s. organizacyjnych.

 

§ 28.

1.      Załatwiania przez pracownika spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

2.      Załatwianie spraw o jakich owa w ust. 1 w czasie godzin pracy jest dopuszczalne, a czas wyjścia  (nie krótszy niż 1 godzina) podlega odpracowaniu po godzinach pracy w czasie wskazanym przez pracodawcę.

3.      Zwolnień od pracy udzielają:

1)     pracownikom na stanowiskach kierowniczych  – Wójt

2)     pozostałym pracownikom – kierownicy właściwych komórek organizacyjnych.

 

§ 29.

Za czas nieobecności w pracy lub zwolnienia od niej o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej wynagrodzenie nie przysługuje.

 

§ 30.

1.      Pracownicy mogą opuszczać zakład pracy w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonych, po wpisaniu się w książce wyjść.

2.      Książka wyjść w sprawach służbowych i prywatnych znajduje się w pokoju nr 6.

3.      Wyjścia w czasie godzin pracy muszą mieć wyraźny cel, który podaje się w książce wyjść z zaznaczeniem rodzaju wyjścia (służbowe, prywatne).

4.      Powrót do pracy odnotowuje się w książce bezzwłocznie. Nie wpisanie powrotu w książce wyjść oznacza przebywanie pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

 

§ 31.

Prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich z tytułu niezdolności do pracy podlega kontroli w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 32.

1.      Plan urlopów przygotowuje pracownik zatrudniony na stanowisku d.s. organizacyjnych po złożeniu propozycji przez pracowników z uwzględnieniem potrzeb zakładu pracy i jego prawidłowego funkcjonowania.

2.      Plan urlopów zatwierdza Wójt w terminie do 31 stycznia roku objętego planem

3.      Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.      Pracownik wnioskuje o udzielenie urlopu wypoczynkowego poza planem urlopów do kierownika komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony zaś samodzielni pracownicy do Wójta.

 

Rozdział VII.

TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZENIA

 

§ 33.

1.      Wyplata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odbywa się raz w miesiącu, w godzinach pracy.

2.      Wyplata wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika może być dokonana jedynie za jego wcześniejszą zgodą wyrażona na piśmie.

3.      Wynagrodzenie za pracę płatne jest miesięcznie z dołu najpóźniej 29 dnia miesiąca.

4.      Jeżeli dzień 29 danego miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w dniu poprzednim, zaś jeżeli wolnych dni od pracy jest kilka dni poprzedzających termin wypłaty, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dni wolne od pracy.

5.      Składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okres  dłuższy niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu, w terminach określonych własnymi przepisami.

6.      Pracodawca na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone wynagrodzenie.

7.      Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego w miesiącu grudniu każdego roku będzie płatna dnia 22 grudnia.

 

 

Rozdział VIII.

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

§ 34.

1.      Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2.      Do obowiązków Pracodawcy należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy w sposób zapewniający bhp,

2)      zapienienie należytego stanu budynków, pomieszczeń i urządzeń technicznych,

3)      zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia,

4)      ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych,

5)      prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp,

6)      dostarczanie pracownikom środków oraz odzieży o obuwia roboczego,

7)      wyznaczanie pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i p.poż.

 

§ 35.

1.      Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenie wstępne, obejmujące instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe, oraz przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2.      Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie.

3.      Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad ogólnych bhp oraz dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione.

4.      Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp, których częstotliwość i czas trwania określa Pracodawca.

§ 36.

1.      Pracodawca nieodpłatnie zabezpiecza pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych środki higieny osobistej w następujących ilościach:

1)      na jedną  osobę – 2 kostki mydła toaletowego miesięcznie,

2)      na jedna osobę – 2 pasty  BHP miesięcznie.

      2.   Przydział następuje z uwzględnieniem wymiaru etatu, w którym pracownik jest       

            zatrudniony, oraz okresu na który jest zawarta umowa o pracę.

 

3.      Za zgodą pracownika dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent wypłacany jest na koniec roku kalendarzowego wypłaceniu podlega odpowiednia do okresu używalności część ekwiwalentu. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.

 

4.      Na pokrycie kosztów prania odzieży roboczej przysługuje ekwiwalent pieniężny w

      wysokości 5 zł miesięcznie. Ekwiwalent jest płatny na koniec roku kalendarzowego,

      wypłaceniu podlega kwota odpowiednia do okresu zatrudnienia.

 

§ 38.

Pracownicy otrzymujący środki higieny osobistej, środki ochrony indywidualnej oraz

odzież i obuwie robocze, ewentualnie ekwiwalent z tego tytułu kwitują pobranie na

odpowiednich listach.

 

§ 39.

1.      Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracowników.

2.      Pracownicy są w szczególności obowiązani:

1)      poddawać się szkoleniu bhp,

2)      wykonywać prace zgodnie z przepisami i zasadami bhp;

3)      dbać  o należyty stan urządzeń, materiałów i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy,

4)      stosować środki ochrony zbiorowej i używać odzieży, obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem,

5)      poddawać się badaniom i wskazaniom lekarskim,

6)      zawiadomić  przełożonych o wypadkach i zagrożeniach przestrzegać przed nimi współpracowników,

7)      współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków bhp.

 

 

§ 40.

 

1.      W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2.      Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia o jakim mowa w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

3.      W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

§ 41.

 Nie wolno zatrudniać kobiet i młodocianych przy pracach im zabronionych określonych w  przepisach prawa pracy.

 

§ 42.

1.      Używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu jest na terenie zakładu pracy zabronione z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, oznaczonych napisem „ Tu wolno palić”. Miejsce takie wyznacza pracodawca.

3.      Używanie otwartego ognia – oświetlenia (lampy naftowe – świece) jest dozwolone tylko w sytuacjach braku dopływu energii elektrycznej.

 

 

Rozdział IX.

KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY

 

§ 43.

1.      Za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych Pracodawca może stosować:

1)      karę upomnienia,

2)      karę nagany.

2.      Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Pracodawca może stosować karę pieniężną.

3.      Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej obecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiętnej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń o których mowa w art. 87 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy.

4.      Wpływy z kar  pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.

 

§ 44.

1.      Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2.      Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchania pracownika.

3.      Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

 

§ 45.

O zastosowanej karze Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datą dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

§ 46.

Przy zastosowaniu kary bierze się po uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek pracy.

§ 47.

1.      Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go, o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Pracodawca po zasięgnięciu opinii przedstawicielstwa pracowniczego. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

2.      Pracownik, który wniósł sprzeciw, może wciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

3.      W razie uwzględnienia sprzeciwu od zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość finansową tej kary.

 

§ 48.

1.      Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującego pracownika przedstawicielstwa pracowniczego uznać za niebyłą przed upływem tego terminu.

2.      Ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez Pracodawcę albo wydania przed Sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

 

 

 

 

Rozdział X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 49.

1.      Wójt, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca , przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 12.00 do 16.00.

2.      Osoby przyjmujące skargi i wnioski są obowiązani do wyjaśnienia przyczyn skarg i rozpatrzenia wniosków oraz udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

3.      Pracownicy nie ponoszą ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia przez nich skargi lub wniosku.

§ 50.

1.      Wszelkie informacje o zakładzie pracy wychodzących na zewnątrz udziela Wójt lub upoważnieni przez niego pracownicy.

2.      Bez zgody Wójta, zastępcy jak i Kierowników pracownicy nie mogą udostępnić komukolwiek dokumentacji i ich kopii zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i inne określone w przepisach prawa, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.

3.      Osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawnych do kontroli działalności zakładu pracy są dopuszczone do czynności kontrolnych po uprzednim sprawdzeniu dokumentów uprawniających do kontroli osoby zarządzającej zakładem. Udostępnieniu kontrolerem podlegają tylko dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

§ 51.

1.      Każdy nowo przyjęty pracownik jest zapoznany z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do pracy.

2.      Przyjęcie do wiadomości i stosowanie postanowień regulaminu pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

§ 52.

W sprawie nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i innych aktów prawa pracy.

§ 53.

 

1.      Regulamin ustalony został w uzgodnieniu z przedstawicielstwem pracowniczym.

2.      Zmiany regulaminu dochodzą do skutku w trybie przewidzianym w ust. 1 i w § 54.

 

§ 54.

 Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

 

 

       Wizna, dnia …………………………………….

 

 

                                                                       Załącznik nr 1 do regulaminu pracy

 

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy 

 

Lp.


Nazwa jednostki organizacyjnej


Stanowisko pracy


Zakres wyposażenia


Przewidywany okres używ. w m . i okr. zimowy o.z.


1.


Urząd Gminy


Robotnik gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzątaczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.R-czapka drel.lub beret

 

2.R-ubranie drelichowe

 

3.R-trzewiki przemys.

 

4.O-kurtka ocieplona

 

5.O-buty filcowo-gum.

 

6.O.-kurtka przeciwdesz.

 

7.O-rękawice robocze.

 

 

1.R.-chustka na głowę

 

2.R.-fartuch  drelichowy

 

3.R-trzewiki profilakt.

 

4.O-rękawice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24

 

12

 

24

 

3 o.z.

 

3 o.z.

 

Dyżurny

 

do zuż.

 

 

Do zuż.

 

18

 

12

 

do zuż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

CENNIK

 

1.R-czapka drel.lub beret  - 6,00zł

 

2.R-ubranie drelichowe – 40,00zł

 

3.R-trzewiki przemys. -46,00zł

 

4.O-kurtka ocieplona -98,00zł

 

5.O-buty filcowo-gum.-50,00zł

 

6.O.-kurtka przeciwdesz.-22,00zł

 

7.O-rękawice robocze. 4,50zł

 

8.R.-chustka na głowę – 5,00zł

 

9.R.-fartuch  drelichowy.  - 32,00zł

 

10.R. –trzewiki profilakt. – 15,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 sie 2009 12:05
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1542 razy