BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/09

z dnia: 18 czerwca 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wizna regulaminu okresowej oceny pracowników

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Gminy Wizna regulamin okresowej oceny pracowników w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 16 / 2007  Wójta Gminy Wizna  z dnia 31 sierpnia 2007roku w sprawie wprowadzenia harmonogramu przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik

   do Zarządzenia Nr 8/09

                                                                                                       Wójta Gminy Wizna

                                                                                                              z dnia 18 czerwca 2009 r.

 

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW

 

§ 1

1.      Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.

2.      Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy. 

§ 2

Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.  

§ 3

1.      Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na dwa lata z zastrzeżeniem § 4.

2.      Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 31 stycznia. Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać arkusze ocen do Wójta.

3.      Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:

1)       usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny,

2)       istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska

4.      W przypadkach, o których mowa:

1)      w ust. 3 pkt 1 - ocena sporządzana jest w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy,

 2)     w ust. 3 pkt 2 - ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska.

5.      Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 4

1.          W razie negatywnej oceny, pracownik poddawany jest ponownej ocenie nie później niż przed upływem 6 miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

2.          Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

 

§ 5

1.      Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla wszystkich Ocenianych oraz 4 kryteriów przypisanych do kategorii stanowisk, do której należy zajmowane przez Ocenianego stanowisko.

2.      Kryteriami wspólnymi dla wszystkich pracowników są:

 
Kryterium

 


 Opis kryterium

 


1. Sumienność

 


 Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.

 


2. Sprawność

 


 Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

 


3. Bezstronność

 


 Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.

 


4. Umiejętność stosowania

   odpowiednich przepisów

 


 Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

 


5. Planowanie i

   organizowanie pracy

 


 Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

 


6. Postawa etyczna

 


 Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.

 

  

     3.Karegorie stanowisk oraaz przypisane im kryteria i ich opis określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6

1.      Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.

2.      Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.      Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:

1)       określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:

     a)  stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane   

                  kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten  

                  Oceniany otrzymuje pięć punktów,

b)stopień dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje cztery punkty,

c)stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje trzy punkty, 

d)stopień niezadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje 2 punkty.

2)       przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów, według następującej skali ocen:

a)ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 46 do 50 punktów ,

b) ocena dobra – w przypadku uzyskania od 40do 45 punktów,

c) ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania od 30 do 39 punktów,

d)  ocena negatywna   - w przypadku uzyskania poniżej 30 punktów.

3)       uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwag na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.   

§ 7

1.             Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 6 ust. 3 Oceniający przeprowadza z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.

2.             Podczas rozmowy Oceniający:

1)  omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny,

2) określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia,

3) omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.  

§ 8


  1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Wójta w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny. Wzór odwołania stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
  2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 9

    Arkusze oceny włączane się do akt osobowych pracownika.  

§ 10

1.      W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

2.      Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

    

 

 

                                                                                                                                                                     

 

                        

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 sie 2009 11:57
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1427 razy
Ilość edycji: 7