BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/51/03

z dnia: 20 sierpnia 2003 roku
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali
Na podstawie art. 21 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.z 2001 roku Nr 71 poz.733 ; z 2002 roku Nr 168 poz.1383 i Nr 113 poz.984) uchwala się co następuje :
§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wizna oraz ustala zasady polityki czynszowej , a także wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/21/98 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1330 razy