BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 75/08

z dnia: z dnia 4 czerwca 2008r.
w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XV sesji Rady :

1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie.
3. w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2008
4. w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
5. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

§ 2. Upoważnia się :

1. Inspektora ds. budownictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały
wymienionej w § 1 pkt.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
2. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt. 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt. 3, 4,5 wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 cze 2008 09:56
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1147 razy