BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/76/08

z dnia: 16.04.2008
w sprawie: w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie.
U C H W A Ł A NR XIV/76/08

R A D Y G M I N Y W I Z N A

z dnia 16 kwietnia 2008 roku


w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w
Grajewie.


Na podstawie art. 67 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz § 26 ust.1 statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie. ( Dz.Urz. Woj. Podl.z 28 października 2004r. Nr 162, poz.2165) – u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Rozwiązać Związek Komunalny Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 cze 2008 12:33
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1492 razy