BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/75/08

z dnia: 16.04.2008
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
UCHWAŁA NR XIV/75/08
RADY GMINY WIZNA
z dnia 16 kwietnia 2008 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 149, poz.1420) uchwala się , co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 oraz zapoznaniu się z
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wizna, Rada Gminy Wizna udziela Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 cze 2008 12:28
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1432 razy