BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/68/03

z dnia: 30 grudnia 2003 r
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej
Na podstawie art. 18 i art.19 pkt. 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 96,poz.874, Nr.110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) u c h w a l a się , co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, które nie są objete przepisami o opłacie skarbowej:
1) za poświadczenie oświadczenia dotyczącego prowadzenia gospodarstwa rolnego w trybie przewidzianym przez art 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - 11,00 zł.
2) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wizna - 30,00 zł.
3) za wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wizna - 30,00 zł.

§ 2. Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy przed wykonaniemczynności urzędowej , od której jest pobierana.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Abramowicz Sławomir

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1695 razy