BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22 /07

z dnia: 11maja 2007 roku
w sprawie: ogłoszogłoszenia nieruchomości przeznaczonej w drodze przetargu do oddania w najem enia nieruchomości przeznaczonej w drodze przetargu do oddania w najem

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art.25 ust.1 i art.35 i 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm) oraz uchwały Nr XXV/29/07 Rady Gminy Wizna z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam:

§ 1

Przeznaczyć do oddania w najem w formie pisemnego nieograniczonego przetargu budynek o pow. zabudowy 85 m2 wraz z niezbędnym do korzystanie z niego gruntem stanowiącym część działki nr 362/2 położony na bazie magazynowej w byłym GS w Wiźnie .

§ 2

Ustalam cenę wywoławczą czynszu miesięcznego w wysokości 100,00 zł.netto

§ 3

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2007 14:36
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1223 razy