BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/60/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 roku
w sprawie: przystąpienia do utworzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy
Na podstawie art. 64 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:
§ 1. Utworzyć wraz z następującymi gminami: Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Miasto Knyszyn, Gmina Krypno, Miasto Jedwabne, Gmina Przytuły, Gmina Wąsosz, Gmina Radziłów, Miasto Rajgród, Miasto Szczuczyn, - Związek Komunalny Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1686 razy