BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/30/03

z dnia: 12 lutego 2003 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( DZ. U. z 2002 r. nr 147, poz.1231, nr 167, poz. 1372, nr 128, poz. 1401) u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:50
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1289 razy