BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/49/03

z dnia: 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: określenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz.622 ze zm. z 1997 roku. Nr 121 poz.770, Nr 60 poz.369 z 2000 roku Nr 22 poz.272, z 2001 roku Nr 100 poz.1085 Nr 154 poz.1800,z 2002 r. Nr 113 poz.984 i z 2003 roku, Nr 3 poz.78 ) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1420 razy