BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XLII/161/06 R A D Y G M I N Y W I Z N A

z dnia: z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203), oraz § 95 ust.1 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Nr VII/43/03 w sprawie statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 47, poz. 1021 )i w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005roku w sprawie zasad wynagradzania i pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz.1223, ze zmianą z 2006r. Dz. U. Nr 39,poz. 272, z ) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1
Przyznaję się Wójtowi – Janowi Olszewskiemu następujące wynagrodzenie
miesięczne:
1. XX kategorię zaszeregowania i miesięczną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie: 3.914,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące
dziewięćset czternaście 00/100 ) .
2. dodatek funkcyjny według stawki 8 w wysokości 150% najniższego
wynagrodzenia w tabeli tj. : 1.200,00zł ( słownie złotych: jeden tysiąc
dwieście 00/100 ).
3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie: 782,80zł ( słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt dwa
80/100 ).
4. dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1.278,50 zł ( słownie złotych: jeden
tysiąc dwieście siedemdziesiąt osiem 50/100 ).

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXXIV/134/05 Rady Gminy Wizna z dnia 25 sierpnia 2005r.w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wizna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 1 kwietnia 2006r.
Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 wrz 2006 14:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1184 razy
Ilość edycji: 2