BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLI / 159 / 06

z dnia: z dnia 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) u c h w a l a , co następuje :

§ 1. 1.Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych w kwocie 278. 063,- zł :
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do uchwały RADY GMINY Nr XXXIX / 148 / 06 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. ”Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet gminy ogółem wynosi :

DOCHODY - 7. 365.229,- ZŁ
WYDATKI - 9. 524. 270,- ZŁ

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WIZNA


SŁAWOMIR ABRAMOWICZ


Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLI / 159 / 06
Rady Gminy Wizna
z dnia 4 sierpnia 2006r.

WYDATKI BUDŻETOWE
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota zwiększenia w zł Kwota zmniejszenia w zł
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 703,00
0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 268 703,00
0 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 268 703,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
100 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00
4270 Zakup usług remontowych 110 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 110 000,00 -
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 210 000,00 -
4300 Zakup usług pozostałych 52 703,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 52 703,00 -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 703,00
3110 Świadczenia społeczne 9 360,00
85295 Pozostała działalność 9 360,00
852 Pomoc społeczna 9 360,00
3110 Świadczenie społeczne 9 360,00
90095 Pozostała działalność 9 360,00
900 Gosp. Komunalna i ochr. środowiska 9 360,00
2820 Dot. cel z budżetu na finansow. zadań zlec. do realiz. stowarz. 6 000,00
92695 Pozostała działalność 6 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 000,00
OGÓŁEM: 278 063,00 278 063,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLI / 159 / 06
Rady Gminy Wizna
z dnia 4 sierpnia 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R

Nazwa zadania i lokalizacja
Wartość kosztorysowa Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów Środki własne budżetowe Dotacje bezzwr. z f-szy celowych pomocnych Wpłaty od ludności Środki z budż.pań. Kredyty i pożyczki Inne środki
I. Zadania kontynuowane
Modernizacja hydrofoni w Wiźnie i Bożejewie 2004/ 2006 1 110 000,00 57 000,00 1 053 000,00 253 000,00 800 000,00
Rozbudowa wodociągu Wizna relacji Męczki-Małachowo-Zanklewo-Jarnuty-Boguszki oraz Małachowo-Sambory-Ruś-Wierciszewo-Sieburczyn-Rutkowskie 2004/ 2006 2 840 380,00 51 100,00 929 457,00 929 457,00 539 529,00
Rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami-kolonie (Janczewo) 2005/ 2006 99 500,00 4 500,00 95 000,00 95 000,00
Zakup programów komputerowych w Urzędzie Gminy 2005/ 2006 23 000,00 13 000,00 12 000,00 12 000,00
II. Zadania noworozpoczynane
Rozbudowa sieci wodociągowej w Wiźnie (ul. Senatorska , Raginisa i Tysiąclecia) 2006 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Opracowanie projektu oraz przebudowa chodników i wjazdów w Wiźnie ul. Jana Pawła II 2006 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Przebudowa ulic w Wiźnie (ul. Krótka) 2006 387 144,00 76 786,00 76 786,00
Opracowanie projektu na budowę hali sportowej przy Sz. P. w Wiźnie 2006/ 2008 3 000 000,00 45 000,00 45 000,00
Opracowanie projektu na budowę kompleksu sportowego w Wiźnie 2006/2008 1 300 000,00 25 000,00 25 000,00
Opracowanie projektu na sieć kanalizacyjną Wizna Oczyszczalnia do m. Kramkowo 2006/2007 850 000,00 30 000,00 30 000,00
Zakup gruntu pod obiekty sportowe oraz innych terenów inwestycyjnych 2006 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Zakup samochodu strażackiego strażackiego OSP Wizna 2006 400 000,00 160 000,00 160 000,00
OGÓŁEM: 10 290 024,00 125 600,00 2 706 243,00 1 906 243,00 539 529,00 - 800 000,00 -
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 sie 2006 14:49
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1682 razy
Ilość edycji: 2