BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIX/152/06

z dnia: z dnia 2 marca 2006 roku
w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1401 z 2002 r. nr 147, poz.1231, nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273,poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz.186, nr 132, poz.1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir AbramowiczZałącznik
do uchwały nr XXXIX/152/06
Rady Gminy Wizna
z dnia 2 marca 2006r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2006

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie Gminy. Ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych , zmniejszeniu tych, które aktualnie występują oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Gminny Program będzie oparty na podstawowych zadaniach , które nakreślił ustawodawca.
Analiza i diagnoza stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów
alkoholowych związanych z nadużywaniem alkoholu uwzględniająca :

1/ ilość osób podejmujących leczenie - 10,
2/ilość osób objętych bezpośrednią pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 170,
3/ ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które korzystają z różnych form pomocy-33,
4/ilość interwencji w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych - 48,
5/ilość wykroczeń i przestępstw w stanie po spożyciu alkoholu – 24,
6/ ilość przewiezionych do izby wytrzeźwień – 4,
7/ilość osób po spożyciu alkoholu przewiezionych do miejsca zamieszkania- 16.

CELE :.

1. Zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.
2. Podwyższenie progu inicjacji alkoholowej .
3. Wzrost świadomości wśród mieszkańców Gminy odnośnie skutków picia.

Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu poprzez :
1/Udzielanie informacji o możliwości podjęcia leczenia,
2/Wnioskowanie o leczenie przymusowe,
3/ Finansowanie kosztów leczenia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w tym
opłacanie kosztów przejazdu związanych z uczestnictwem w terapii,
4/ Opłacanie kosztów biegłego,
5/ Udzielanie pomocy w podejmowaniu leczenia.

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz wspomagania materialnego.
W tym zakresie przewiduje się :
1/Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla ofiar przemocy, który został
utworzony na bazie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych/ finansowanie jego
działalności oraz zakup niezbędnego sprzętu/,
2/ Prowadzenie i finansowanie świetlicy dla dzieci zapewniającej pomoc w nauce,
organizującej czas wolny dzieci zagrożonych alkoholizmem,
3/ Współpracę z pracownikami sądu rodzinnego i psychologiem,
4/ Organizowanie systemu pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom osób uzależnionych od
alkoholu,
5/ Organizowanie spotkań w szkołach z pielęgniarką,
6/Organizowanie i finansowanie szkoleń /GKRPA/.

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. :
Planuje się organizowanie i prowadzenie :
1/Programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i
gimnazjum,
2/Rozpoznawania problematyki trzeźwościowej wśród uczniów - ankieta,
3/Mini wykładów i pogadanek z psychologiem,
4/Organizowanie konkursów z nagrodami o tematyce antyalkoholowej,
5/ Wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu propagowanie wśród
dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu bez alkoholu poprzez
organizowanie obozów letnich i zimowych,
6/ Promocja, organizowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej,
,rekreacyjnej, sportowej propagującej życie bez alkoholu,
7/ Podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych,
8/ Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego, wyjazdy dzieci na wycieczki.
9/ Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie poprzez
kontrole placówek handlowych.

Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :
Wspieranie inicjatyw przeciwalkoholowych po przedłożeniu programu działań lub wniosków przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne/ program działań opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , zaś analizuje i ocenia Pełnomocnik powołany przez Wójta Gminy do realizacji programu.
Realizacja tego zadania powinna oznaczać:
1/ Wspieranie organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na rzecz
społeczności lokalnej.
2/ Wspomaganie i finansowanie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących
się wychowaniem młodzieży z rodzin „zagrożonych” tj. klub sportowy, .
3/ Koordynowanie działań związanych z uchwałami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych/ wydawanie opinii co do zgodności lokalizacji punktów
sprzedaży/.

Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizacja tego zadania powinna oznaczać:
1/ Lustracja obiektów handlowych w zakresie realizacji zapisów ustawy zabraniającej
reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
2/ Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim, na kredyt lub
pod zastaw.
3/ Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych
z nadużywaniem napojów alkoholowych , jak również z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Mając na uwadze treść art. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obligujący m.in. do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu uznaje się za zasadne :
1/ ustalić maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży w ilości 14 punktów.
2/ Nie wydawać zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w odległości do 50 m od
nieruchomości szkolnych, obiektów sakralnych i cmentarzy z tym, że odległość mierzy się
w linii prostej od drzwi wejściowych punktu sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :

1/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3/Pełnomocnik powołany przez Wójta Gminy do realizacji programu.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
Członkom Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach oraz przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi podczas dyżurów w punkcie konsultacyjnym określa się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 90,00zł obejmujące także zwrot kosztów podróży
.
Realizacja finansowa programu:
Środki , które będą zabezpieczały realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .
Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala szczegółowy zakres działań wynikających z Gminnego Programu wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel środków w budżecie gminy , a po uchwaleniu budżetu koryguje plan działań wskazując sposób jego realizacji.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 21 mar 2006 13:22
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1527 razy