BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/18/02

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji o nieruchomości, gruntach i lasach
Na podstawie art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2002 r. Nr 84, oraz Nr 200 poz. 1683) , art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002 r. Nr 200 poz.1680), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz.1682) u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości według załącznika nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2

Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości według
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny według załącznika nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 4

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego według załącznika nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 5
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny według załącznika nr 5
do niniejszej uchwały.

§ 6
Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego według
załącznika nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8
Traci moc uchwała nr XII/64/99 Rady Gminy Wizna z dnia 23 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza wykazu od nieruchomości oraz wzoru deklaracji podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Sławomir Abramowicz


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:18
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1729 razy