BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/17/02

z dnia: 23 grudnia 2002 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683),
uchwala się, co następuje:
§ 1

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:
- od pierwszego psa podlegającego opodatkowaniu - 25,00 zł.
§ 2

Zwalnia się z podatku od posiadania psów pierwszego psa będącego własnością
osób nie posiadających gospodarstwa rolnego.

§ 3

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca
każdego roku w kasie Urzędu Gminy lub na jego konto nr 87621019-130-36011-1
Banku Spółdzielczego w Piątnicy O/ Wizna. W przypadku nabycia psa w ciągu roku podatek płatny jest w terminie 2 tygodni od chwili jego nabycia w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy w których zaistniał obowiązek podatkowy.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIX/167/01 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów..
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 10:39
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1675 razy