BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/20/02

z dnia: 23 grudnia 2002 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 r.Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683)
u c h w a l a się , co następuje:


§ 1.

1.Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
środki transportowe stanowiące własność gminy , za wyjątkiem
określonych w art. 8 pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) autobusy wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół,
3) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
za wyjątkiem określonych w art.8 pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
2.Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXX/174/01 Rady Gminy Wizna z dnia
22 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:20
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1678 razy