BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/19/02

z dnia: 23 grudnia 2002 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683)
u c h w a l a się , co następuje:

§ 1.

1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
obowiązujące na terenie gminy:

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt. 1 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł.,

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 23 tony - 1200 zł.,
b) równej 23 tony do powyżej 23 ton - 2124 zł.

od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł.,

`4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 25 ton włącznie - 1100 zł.,
b) od 25 ton do 36 ton włącznie - 1400 zł.,
c) powyżej 36 ton - 1600 zł.

od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt. 5 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego ) - 300 zł.,

od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton - 500 zł.,
b) od 28 ton do 36 ton włącznie - 820 zł.,
b) powyżej 36 ton - 1200 zł,

od autobusów , o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc - 1200 zł.,
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1600 zł.,

2.Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt. 2,4 i 6 w stosunku do danego środka
transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych
odpowiednio w załączniku nr 1,2 i 3 do ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.§ 2

Traci moc uchwała Nr XXX/173/01 Rady Gminy WIZNA z dnia
22 grudnia 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.


Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:19
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1708 razy