BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXXII/128/05

z dnia: 5 lutego 2004 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1401 z 2002 r. nr 147, poz.1231, nr 167, poz. 1372, u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 maj 2005 11:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1737 razy
Ilość edycji: 1