BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/21/02

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984) i § 15 statutów sołectw stanowiących załączniki Nr 1-24 do uchwały Nr XXV/83/97 Rady Gminy Wizna z dnia 21 marca 1997r. w sprawie nadania statutu sołectwom
uchwala się , co następuje :

§ 1

Zarządza się w Gmine Wizna wybory organów samorządu mieszkańców wsi – sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność – Rad Sołeckich w terminie do 31 marca 2003r.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie : przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich , w tym również wyznaczenia terminów ich odbycia.

§ 3
Po zakończeniu wyborów organów samorządu mieszkańców Wójt Gminy przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie poprzez rozplakatowanie obwieszczeń..

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1697 razy